Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Korupcijos prevencijos programa 2017-2019m
  
                                        Patvirtinta
                                                                                                                                      VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos
                                                                                                                                          stoties vyriausiojo gydytojo 2017-02-08
                                                                                                                                                            įsakymu Nr. V-4
 
 
ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017 – 2019  METAMS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos tikslas –užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Šiaulių Greitosios medicinos pagalbos stotyje.
1.2. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr. 71-2700), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 10-355); Padalinių ir asmenų , valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004m. gegužės 19d. nutarimu Nr. 607(Žin., Nr. 83-3015), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. spalio8 d. nutarimu Nr. 1601(Žin., 2002,Nr. 98-4339), Korupcijos pasirei& scaron;kimo tikimybės nustatymo metodika, patvirtinta Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003m. spalio 24d. įsakymu Nr.164 (Žin., Nr. 103-4622). Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1433) ir „Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų priemonių plano“ rekomendacijomis.
1.3. Korupcija –  darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
1.4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama pagal Šiaulių GMP priemonių planą.( toliau –priemonių planas). Programos siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos sistemos valdymo
problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
 
Išaiškinti ir šalinti įstaigoje korupcijos prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
 
Galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant kad visos skiriamos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, racionaliai, kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniams pasiekti numatoma:
1. Analizuoti korupcijos riziką.
2. Parengti konkrečias priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti, paskirti atsakingus asmenis už šių priemonių vykdymą.
3. Nustatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
4. Parengti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.
5. Organizuoti antikorupcinį švietimą atsižvelgiant į šias nuostatas:
  5.1. antikorupcinis ugdymas turi būti neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją;
    5.2. ugdyti darbuotojus, jie turi dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose;
  5.3. per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikti gyventojams žinias apie savo veiklą įgyvendinant korupcijos prevencijos programą.
6. Informuoti pacientus kur jie turi kreiptis susidūrę su korupcinio pobūdžio veika.
7. Siekiant išgyvendinti nelegalius mokėjimus, nustatyti oficialias priemokas už sveikatos priežiūros paslaugas.
8. Patvirtinti mokamų paslaugų kainas.
9. Viešai skelbti informaciją apie teikiamas paslaugas, jų kainas, personalą ir. kt.
10. Per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikti gyventojams žinias apie savo veiklą įgyvendinant korupcijos prevencijos programą.
11. Įstaigos interneto svetainės puslapyje skelbti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus susijusius su įstaigos veikla.
 
SIEKIAMI REZULTATAI
 
Programa siekiama tokių rezultatų:
- sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę,
- padidinti nepakantumą korupcijai,
- padidinti visuomenės pasitikėjimą mūsų įstaiga.
 
 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
 
Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako paskirti asmenys.
Ši programa skelbiama pirminės sveikatos priežiūros centro interneto tinklalapyje.
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita parengiama ir skelbiama PSP centro tinklalapyje kiekvieną ketvirtį, iki sekančio mėnesio 10 dienos.  
 
 
II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ
 
2.1. Bendrosios korupcijos prielaidos įstaigoje:
2.1.1. socialinės (santykinai maži sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai);
2.1.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, pakankamai dažnas jų keitimas, teisės aktų, reglamentuojančių tam tikras visuomeninių santykių sritis nebuvimas.);
2.1.3. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje);
2.1.4. prekių ir (ar) paslaugų pirkimas;
2.1.5. pacientų teisių ir galimybių užtikrinimas;
2.2.6. nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams
2.1.7. darbuotojų priėmimas į darbą.
2.2. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės yra šios:
2.2.1. korupcijos rizikos analizė sveikatos sistemos įstaigoje,
2.2.2. nuolatinės kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas;
2.2.3. antikorupcinės kultūros ugdymas, elgesio kodekso papildymas korupcijos prevencijos tema;
2.2.4. nepakantumo korupcijos apraiškoms skatinimas ir visuomenės įtraukimas į korupcijos prevenciją;
2.2.5. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
 
III. GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS
 
3.1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius įstaigoje. Dėl ko gali:
3.1.1. sumažėti  veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas;
3.1.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas medikais;
3.1.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema.
 
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS BENDRIEJI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
4.1. Korupcijos prevencija – tai galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos sistemos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
4.2.Korupcijos prevencijos įstaigoje  tikslas – kryptingas ir pastovus korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės darbuotojų veiklos užtikrinimas.
 
________________________________


Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.